Mc veteranerna Hylte

Stadgar för Hyltebygdens MC-Veteraner.

Antagna vid årsmöte i Unnaryd 2005-03-15.

§ 1. Hyltebygdens MC-Veteraner är en ideell förening för motorcykel- och mopedhistoriskt intresserade personer. Föreningen har till uppgift att i kulturbevarande syfte verka för, att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar och mopeder tillvaratas och bevaras. Vidare skall föreningen sträva efter att visa upp fordonen för allmänheten i olika sammanhang.

Föreningen skall även under trivsamma former ordna medlemsmöten, sammankomster och utflykter med motorcykel- / moped- och teknikhistorisk  inriktning.

Föreningen är en sådan lokalavdelning till riksorganisationen Club MC-Veteranerna Sverige, som anges i 16 § i riksorganisationens stadgar. Föreningen ska verka för att medlemmarna ansluter sig till riksorganisationen.

Föreningen har sitt säte i Hyltebruk. Dess huvudsakliga verksamhetsområde är Hyltebygden med omnejd. Föreningen bildades den 14 november 1993.

§ 2. Rätt till medlemskap har varje motorcykel- och mopedhistoriskt intresserad person, som är beredd att verka i föreningens anda. Den som ansöker om medlemskap medger samtidigt att namn, adress och telefonnummer införs i klubbens dataregister. Uppgifterna används i medlemsmatrikeln och i klubbens verksamhet i övrigt.

§ 3. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Den löpande verksamheten handhas av en styrelse.

§ 4. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats, som bestäms av styrelsen. Motioner skall ha kommit in senast en månad före mötet. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller skall utlysas, när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt begär detta hos styrelsen med angivande av den eller de frågor, som därvid skall behandlas.

Kallelse med förslag till dagordning sänds till medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

§ 5. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

–          Upprättande av röstlängd (vid behov).

–          Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

–          Godkännande av föredragningslista.

–          Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

–          Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

–          Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.

–          Genomgång av resultat- och balansräkning.

–          Genomgång av revisorernas berättelse.

–          Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

–          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

–          Fastställande av verksamhetsplan och budget för nya räkenskapsåret.

–          Fastställande av årsavgift.

–          Val av styrelsens ordförande på ett år.

–          Val av vice ordförande på två år. (Utses inom styrelsen vid konstituerande möte.)

–          Val av sekreterare resp. kassör. (Växelvis på två år enl. § 6.)

–          Val av två övriga ledamöter till styrelsen (växelvis på två år enligt § 6.)

–          Val av två suppleanter till styrelsen (Växelvis på två år enl. § 6.)

–          Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år.

–          Val av två ledamöter och en suppleant till valberedningen på ett år. En av ledamöterna är sammankallande.

–          Val av rallykommitté.

–          Val av aktivitetskommitté.

–          Val av ledamöter i eventuella övriga kommittéer.

–          Behandling av eventuella propositioner och motioner.

–          Övriga frågor.

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning får inte ske genom ombud. Beslut fattas genom enkel majoritet. Begärs omröstning vid personval skall denna vara sluten. Vid lika röstetal vid personval skall lotten avgöra. Vid lika röstetal i sakfrågor har mötesordföranden utslagsröst.

Vid frågor som berör riksorganisationen Club MC-Veteranerna Sverige har endast medlemmar i riksorganisationen rösträtt. Röstlängd skall upprättas.

Om stadgeändring och beslut om föreningens upplösning finns särskilda bestämmelser i § 8.

§ 6. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter. Ordförande utses av årsmötet och väljs på ett år. Övriga ledamöter utses  på två år, varvid skall eftersträvas att val till dessa poster inte sammanfaller utan sker växelvis vartannat år. Dessutom skall två suppleanter finnas. Dessa utses av årsmötet på två år. Kommittéer är underställda styrelsen.

Styrelsesammanträden skall hållas en gång i kvartalet, eller då det i övrigt är påkallat.

Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande.

§ 7. Medlem som i väsentlig mån brutit mot föreningens stadgar eller sökt skada föreningens anseende, kan uteslutas av årsmötet. Medlem som inte senast vid april månads utgång betalat fastställd medlemsavgift skall anses ha utträtt ur föreningen, såvida inte särskilda skäl föranleder annat.

§ 8. Ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning, kan fattas endast vid två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För beslut krävs minst tre fjärdedels majoritet.

Endast föreningens styrelse kan till årsmötet lämna förslag om föreningens upplösning.

Upplöses föreningen, skall tillgängliga medel tillfalla riksorganisationen Club MC-Veteranerna Sverige.

Unnaryd 2005-03-15                    Styrelsen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.